Privacy verklaring

Kristal Skin & Laser Clinic (hierna te noemen Kristal), gevestigd aan Witte de Withplein 3, 1057 XN Amsterdam kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Kristal en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, telefonisch en/of persoonlijk aan Kristal heeft verstrekt. Voor het vastleggen van contactgegevens en behandelgegevens zal de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres – IP- adres
 • Document nr./type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • BSN nummer
 • Zorgverzekering & Verzekerde nummer (zorgverzekering)
 • Huisarts
 • Medische gegevens, het patiëntendossier
 • Foto’s gericht op huidprobleem of lichaamsdeel
 • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

WAAROM KRISTAL GEGEVENS NODIG HEEFT

 • Informatie wordt opgeslagen om behandeling van de patiënt mogelijk te maken.
 • Informatie wordt verwerkt door behandelaars en hun assistenten en praktijk ondersteunende diensten.
 • Informatie wordt verwerkt van patiënten die Kristal behandelt.
 • Informatie wordt bij verwijzing uitgewisseld met een volgende behandelaar (bijvoorbeeld een medische specialist, huisarts, overige (para)medische zorgverleners), Iedere specialist is zelf verwerkingsverantwoordelijke. Hij verwerkt de persoonsgegevens ter uitvoering van de behandelovereenkomst die hij zelf is aangegaan met de patiënt.
 • De informatie wordt uitgewisseld met andere behandelaars die nodig zijn voor de goede behandeling (multidisciplinair samenwerking).
 • Informatie wordt uitgewisseld met verzekeraars of hun vertegenwoordigers (Vecozo). Als dat niet gebeurt op grond van een wettelijke verplichting, vraagt Kristal hiervoor toestemming aan de patiënt.
 • Uw persoons- en medische gegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.
 • Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens én verwijzing of machtiging verplicht. In sommige gevallen kan de huidtherapeut (in samenspraak met u) uw huisarts benaderen ter rapportage (terugkoppeling behandeling), inter-collegiaal overleg en/of casusbespreking.
 • Kristal verstrekt geen Informatie aan buitenlandse organisaties, tenzij de goede behandeling dit nodig maakt.
 • De bewaartermijn is zo lang als de informatie nodig is voor de goede behandeling, met inachtneming van de WGBO.

GEGEVENS DELEN MET ANDERE PARTIJEN EN/OF DERDEN

Kristal verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden (zorgverzekeraar, huisarts, overige (para)medische zorgverleners), indien u hiervoor toestemming geeft. Er moet een aanleiding voor verstrekking van gegevens, uitvoering van huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Kristal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. www.kristalskinclinic.nl

Kristal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kristalskinclinic.nl.

Kristal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING PERSOONS- EN MEDISCHE GEGEVENS

Kristal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

CONTACTGEGEVENS

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kristal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kristal op via info@kristalskinclinic.nl.

Postadres:

Witte de Withplein 3
1057XN te Amsterdam

Vestigingsadres:

Witte de Withplein 3,
1057XN te Amsterdam

Statenjachtstraat 1,
1034CS te Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 34320416

Telefoon: 020-6163509
E-mailadres: info@kristalskinclinic.nl